เครื่องวัด เครื่องวัดเสียง Sound Meter
เครื่องวัดเสียง

เครื่องวัดเสียง Sound Level Meter เครื่องวัดความดังเสียง TESTO,EXTECH

การใช้งาน เครื่องวัดความดังเสียง รุ่น DT-805

รายละเอียดตัวเครื่อง
1. ไมโครโฟน
2. หน้าจอแสดงผลเครื่องวัดเสียง DT-805
3. ปุ่มเปิด ปิด เครื่อง
4. ปุ่มเปิดไฟหน้าจอ
5. ปุ่มเลือกระดับ weighting ของเสียง
6. ปุ่มเลือก การวัดแบบ Fast / Slow Response
7. ปุ่มเลือกช่วงวัด
8. ปุ่มค้างค่าสูงสุด / ปุ่มค้างค่า
9. ช่องใส่แบตเตอรี่
10. ส่วนหมุนปรับเทียบ ในช่องใส่แบตเตอรี่
11. ตัวกันลม

การใช้งาน เครื่องวัดเสียง รุ่น DT-805

1. กดปุ่มที่ 3 เพื่อเปิด เครื่อง หน้าจอจะแสดงค่าเสียง
2. ถือเครื่องโดยหันทิศทางของไมโครโฟนไปใน
ทิศทางของแหล่งกำเนิดเสียง
3. อ่านค่าเสียงจากหน้าจอ หากแสดง OVER แสดง
ว่าเกินช่วงวัด ให้กดปุ่มเลือกช่วงวัดจนอ่านค่าได้
ปุ่ม A/C Weighting
เป็นปุ่มเลือกระดับ Weighting ของเสียง
· A เหมาะสำหรับการวัดเสียงทั่วไป
· C เหมาะสำหรับการวัดเสียงที่มีความถี่ต่ำๆ (หากวัดค่าจาก C Weighting มีค่ามากกว่าค่าที่วัดจาก A
Weighting มากๆ แสดงว่าแหล่งกำเนิดเสียงมีความถี่ต่ำอยู่มาก)
ปุ่ม F/S
เป็นปุ่มเลือกโหมดการวัดค่า ของ เครื่องวัดเสียง
· Fast สำหรับวัดเสียงในสภาวะแวดล้อมทั่วไป
· SLOW สำหรับตรวจวัดค่าเฉลี่ยของเสียงที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ปุ่ม HI/LO
เป็นปุ่มเลือกช่วงการวัดระหว่างช่วงต่ำ 35 – 100 dB และ ช่วงสูง 65-130 dB
ปุ่ม MAXHLD (Max HOLD) ปุ่มค้างค่าสูงสุด
กดเมื่อต้องการให้เครื่องค้างค่าสูงสุด และ กดอีกครั้งเพื่อกลับไปสู่โหมดการวัดค่าปก