เครื่องวัด เครื่องวัดเสียง Sound Meter
เครื่องวัดเสียง

เครื่องวัดเสียง DB100

เครื่องวัดระดับความดังเสียง Sound Meter DB100

Professional LEQ  LAeq Sound Level Meter เครื่องวัดเสียง DB100 KIMO

Time averaged sound level LAeq LAFmax, LAFmin, LASmax , LASmin สินค้าจากฝรั่งเศษ พร้อม Certificate of Calibration

DB 100 sound level meter is reliable, easy to use and in accordance with metrology requirements.
DB100 can measure :
-Sound-pressure level
-Time averaged or equivalent continuous sound pressure level

Sound-pressure level LA as per two weighting times FAST or SLOW
To be used for stable or slightly fluctuating sound sources.
Sound-pressure level (LA) unit is dBA and LAmax and LAmin values are saved.
Time averaged sound level LEQ  LAeq
To be used for fluctuating sound sources. Time averaged sound level (LAeq) unit is dBA with a programmable integration time in minutes and seconds.

 

Measured parameters : LA et LAeq
Other displayed parameters : LAFmax, LAFmin, LASmax, LASmin
Frequency weighting : A
Measuring range : 30-130 dB
Resolution : 0,1 dB